Municipiul Bacău – anunț concurs asistent medical generalist în cadrul cabinetelor de medicină şcolară

Avand in vedere :
– Referatul nr.7874/09.08.2018 privind aprobarea organizarii concursului pentru ocuparea a 2 posturi de asistent medical in reteaua cabinetelor medical scolar;
– Ordinul MS nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar;
– H.G. nr.497/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi a examenului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante, precum şi stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar;
Municipiul Bacău organizează concurs în zilele de 06.09.2018 (proba scrisă) ora 10.00 si 13.09.2018 ora 10.00 (susţinerea interviului), pentru ocuparea a 2 posturi vacante de asistent medical generalist în cadrul Cabinetelor de medicină şcolară, dupa cum urmeaza :
– asistent medical la Universitatea “Vasile Alecsandri” Bacau (perioadă nedeterminată)
– asistent medical la Scoala Gimnaziala „Alexandru cel Bun”( perioadă determinată de pana la 2 ani).
Conditii de participare :
– Studii: şcoala postliceala sanitară în specialitatea medicină generală;
– Conditii de grad/treapta profesionala si specialitate pentru fiecare post;
Acte necesare inscrierii:
– Cerere de înscriere la concurs cu specificarea postului pentru care se concurează (se pune la dispoziţia candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs);
– Copie după Carnetul de munca sau adeverinţă ce atestă vechimea în muncă;
– Diploma de bacalaureat;
– Diploma de studii postliceale
– Copie dupa certificatul de membru al O.A.M.M.R. vizat pentru anul în curs;
– Aviz eliberat de O.A.M.M.R. pentru participarea la concurs;
– Cazierul judiciar;
– Recomadare de la ultimul loc de muncă/copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau copie după Foaia matricolă
– Curiculum vitae;
– Test psihologic ;
– Copie carte/buletin de identitate;
– Copie după certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, după caz.
Relaţii suplimentare le obţineţi la Secretariatul Comisiei – Biroul R.U.N.O.S.I. al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, telefon 0234/510072, int. 28.
Înscrierile şi actele pentru concurs se depun la biroul R.U.N.O.S.I. al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, pâna la data de 31.08.2018 ora 12.00.

Mentiuni:

1. Bibliografia, legislatia si tematica de concurs sunt afisate la la avizierul Spitalului de Pneumofitziologie Bacău si pe site ul www.municipiulbacau.ro
2. Proba scrisă va avea loc în data de 06.09.2018, ora 10.00 în sala P9 din cadrul Incubatorului de Afaceri din cadrul Centrului de Afaceri si Expozitii G.M.Cancicov din Bacau Calea Alexandru Safran 145;
3. Afişarea rezultatelor la proba scrisă în data de 07.09.2018, ora 12.00 la avizierul Spitalului de Pneumofitziologie Bacău;
4. Depunerea eventualelor contestaţii până la data de 11.09.2018, ora 12.00 la biroul R.U.N.O.S.I. al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău;
5. Afişarea rezultatelor la eventualele contestaţii în data de 12.09.2018, ora 12.00 la avizierul Spitalului de Pneumofitziologie Bacău si pe www.municipiulbacau.ro
6. Susţinerea interviului va avea loc în data de 13.09.2018, ora 10.00, în sala P9 din cadrul Incubatorului de Afaceri din cadrul Centrului de Afaceri si Expozitii G.M.Cancicov din Bacau, Calea Alexandru Safran nr.145.
7. Afişarea rezultatelor finale în data de 14.09.2018, ora 10.00 la avizierul Spitalului de Pneumofitziologie Bacău si pe www.municipiulbacau.ro
8. Candidaţii declaraţi admişi sunt încadraţi, în condiţiile legii, pe baza rezultatelor finale obţinute, pe posturile pentru care au candidat. Stabilirea candidaţilor care urmează să ocupe posturile vacante scoase la concurs se va face în ordinea mediei generale, determinată pe baza mediei notelor obţinute de către candidaţi la fiecare probă.
9. La rezultate finale egale are prioritate candidatul care a obţinut nota cea mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, are prioritate cel care are specializări în domeniul postului pentru care a candidat.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
COSMIN NECULA

Comentariile sunt oprite