Anunț licitație publică închiriere – UAT Comuna Zemeș

1. Informații generale: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Zemeș, județul Bacău, cu sediul în comuna Zemeș, strada Principală, nr. 200, telefon 0234 383037, fax 0234 383303, C.U.I. 4277935, e-mail: consiliullocalzemes@yahoo.com, prin Compartimentul Administrare Domeniu Public și Privat, email adp@zemes.ro,
2. Informații privind obiectul închirierii: suprafață de 8 m.p. imobil + suprafață de 1 m.p. teren, identificat prin C.F. nr. 62119, în scopul realizării obiectivului: stație de recepție și emisie CATV prin cablu, din comuna Zemeș, județul Bacău.
3. Informații privind documentația de atribuire:
3.1. Orice persoană juridică sau fizică autorizată poate intra în posesia documentației de atribuire direct sau prin împuternicitul acesteia.
3.2. Documentația de atribuire poate fi procurată de pe site www.zemes.ro sau de la sediul U.A.T. Comuna Zemeș, Compartimentul Administrare Domeniu Public si Privat, de luni până joi, între orele 08.00-16.00 si vineri, intre orele 08.00- 13.00.
3.3. Costul obținerii documentației de atribuire in xerocopie este de 0,5 lei/pag, și se poate achita la casieria UAT Comuna Zemeș.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 05.07.2019, ora 13.00
4. Informații privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 09.07.2019, ora 16.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura UAT Comuna Zemeș, str. Principală nr. 200, județul Bacău.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar.
5. Data și locul la care este programată începerea procedurii de licitație: în data de 10.07.2019, ora 10.00, la sediul UAT Comuna Zemeș, str. Principală nr. 200, județul Bacău.